Hình ảnh

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

 
 
 
 
 

Lãnh đạo

  • Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Cần Thơ có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố;
  • Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;
  • Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc trung tâm phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao.

Cơ cấu tổ chức

  •  Phòng Hành chính – Truyền thông.
  •  Phòng Kỹ thuật – Dịch vụ.
  •  Phòng Dự án.

Biên chế

  • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu công tác, Giám đốc Sở Công Thương đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ xem xet trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định số biên chế hàng năm.
  • Việc bố trí viên chức của Trung tâm phải căn cứ vào nhu cầu, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch viên chức Nhà nước theo quy định hiện hành./.